dinsdag 8 december 2015

Bezwaar

Kopieer onderstaande tekst in een tekstverwerker (MsWord bijvoorbeeld). Vervang de groene blokjes met eigen gegevens en toevoegingen. Print uit, onderteken en stuur op naar het adres in de aanhef. Het kost maar 1 postzegel en een envelop. Deze procedure is geheel gratis, maar geeft je wel een stem bij de bouwplannen van het St. Jacob.


Stadsdeel Centrum - Directie VTH
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM
                                                                                                                                                      Amsterdam,  datum


Betreft: St. Jacob, Plantage Middenlaan 52, Amsterdam

Geachte heer, mevrouw,

Wij maken ons ernstige zorgen over de beoogde toekomstige sloop -en nieuwbouw van het St. Jacob en maken hierbij vooruitlopend op het indienen van bezwaren, zienswijzen etc. en het nemen van eventuele andere juridische stappen een aantal bezwaren terzake kenbaar.

Wij hebben vernomen dat vrijdag 6 november jl. een aanvraag voor een omgevingsvergunning betreffende de sloop- en nieuwbouw van het St. Jacob is ingediend. Hiervan hebben wij nog geen tekeningen ontvangen,  op de ‘informatieavond’ van woensdag 4 november jl. zijn deze detailtekeningen ook niet getoond. Wij zijn onaangenaam verrast door de planvorming en de negatieve consequenties voor ons.

Er wordt beoogd over het gehele perceeloppervlak een bebouwing van 22 meter hoogte (zeven verdiepingen) te realiseren met voor ieder appartement een buitenruimte en daaronder nog een ondergrondse parkeergarage voor 220 parkeerplaatsen. De in- en uitgang van deze parkeergarage zou zijn gesitueerd aan de Plantage Muidergracht, in een autoluw gebied met alleen maar eenrichtingsverkeer door krappe straten met veel fietsers (UvA fietsverkeer) en direct naast een speeltuin aan het Plantage Westermanplantsoen. Wij voorzien in een grote toename van het verkeer in het woongebied met smalle straten en spelende kinderen en vrezen voor de verkeersveiligheid, toename van schadelijke stoffen en een toename van verkeerslawaai. Deze zorg wordt breeduit gedragen in de buurt, met name onder bewoners rondom het St. Jacob, maar ook onder bewoners die dankbaar gebruik maken van de speeltuin en andere faciliteiten van het Plantage Westermanplantsoen.

Daarnaast vinden wij dat de beoogde bouwhoogte geen recht doet aan de gebouwen die rondom het St. Jacob staan. De straten eromheen zullen veranderen in donkere steegjes en het groene en open karakter van de Plantagebuurt wordt geweld aangedaan. Extra bezwaren

Vooruitlopend op het indienen van bezwaren en zienswijzen  verzoeken wij u met onze bezwaren bij de besluitvorming terzake van dit plan/deze aanvraag rekening te houden. Wij behouden ons het recht voor om bij het indienen van een zienswijze/bezwaar t.z.t. deze bezwaren nader te onderbouwen en daarbij tevens andere bezwaren ten aanzien van de aanvraag voor de sloop- en nieuwbouw m.b.t. het 
St. Jacob naar voren te brengen.

Vriendelijk verzoeken wij u om ons rechtstreeks te informeren over alle ontwikkelingen m.b.t. de vergunningaanvrage(n) en ons te informeren zodra deze ter inzage worden gelegd. Voorts vragen wij nu alle documentatie op die betrekking heeft op de besluitvorming over de beoogde parkeergarage, zoals raadsbesluit, onderzoeken etc. Indien en voor zover noodzakelijk doen wij dit verzoek onder verwijzing naar de WOB. Indien daarvoor een vergoeding is verschuldigd, vernemen wij dat graag vooraf van u.

Met vriendelijke groeten,

<Handtekening>

<NAAM>
<ADRES>
<POSTCODE> <PLAATS>
<TEL >

<EMAIL>

Geen opmerkingen:

Een reactie posten